Certifierad Outdoorledare

Certifieringsutbildningen är en veckas lång utbildning som ger deltagarna verktyg att med kvalitet och kundfokus leda och planera gruppaktiviteter i svenskt uteliv. Outdoorledare är en kvalitetssäkring för dig som ledare och entreprenör, och för kunderna. Genom titeln vet deltagarna att du arbetar med trygga, säkra och genomarbetade upplevelser.

Förkunskapskrav och tillämpning

För att få gå utbildningen krävs kunskap om användning av karta och kompass.Utbildningsprocessen är utformad med förkunskapskrav, utbildningsstege och tillämpningsuppgifter för att kvalitetssäkra lärandet.

Utbildningen är indelad i sju kunskapsblock, vilka illustreras i bilden nedan. Klicka på bilden för att få bilden större!

Certifieringen

Utbildningen innehåller fem examinerande moment, varav det femte momentet är sista dagen.

Skulle man inte bli godkänd på moment 1-4 kommer det finnas möjlighet att göra om momenten under pågående utbildning samt även efter utbildningen. Certifieringsprovet  ( moment 5) kan göras om upp till tre gånger.

Sex eller sju dagar?

Beroende på utbildningstillfälle är utbildningen sex alternativt sju dagar lång. Är utbildningen förlagd över två helger får deltagarna med sig uppgifter hem att göra mellan tillfällena. Då utbildningen är förlagd över en sammanhållen period är utbildningstiden sju dagar.

Outdoorledare och Trailledare?

Efter genomgången utbildningen får du titeln certifierad Outdoorledare. Certifierad Trailledare är en Outdoorledare med specialisering inom traillöpning. För att även erhålla titeln certifierad Trailledare kommer dina praktiska uppgifter under utbildningen vara inom just traillöpning samt ett extra kvällspass under utbildningen. Efter godkänd certifiering får du vid detta val titeln certifierad Outdoor- och Trailledare.  Mer information om detta val får du två veckor innan utbildningen.

Trailledare© och Outdoorledare© är varumärkesskyddat av Nordic Preparedness. Därmed är det endast Nordic Preparedness som kan utfärda certifiering som Trailledare och Outdoorledare. Det är inte heller tillåtet att kalla sig Trailledare/Outdoorledare utan att ha erhållit certifiering.

Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen ställer krav på att alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Om ett företag inte frivilligt gör vad som behövs för att se till att en farlig vara eller tjänst inte orsakar personskador, har Konsumentverket möjlighet att införa förbud, förelägganden och vite. Utbildningen till Outdoorledare ger verktyg för att uppfylla lagstiftarens krav på en outdoororganisation.

Innehåll

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling innehåller bland annat:

 • Ledarskapsroller
 • Adaptivt ledarskap
 • Beslutfattande under stress
 • Retorik och presentationstekniker
 • Bemötande
 • Etik och Moral
 • Ledarskapsförutsättningar
 • psykologisk första hjälpen

ICM

ICM är grunden i hela utbildningen. ICM är en modell för systematiskt säkerhetsarbete anpassad för outdoor. Modellen bygger på att hitta en systematik och enkelhet i att arbeta med säkerhet som en del av det vardagliga arbetet. ICM bygger på följande delar:

 • Krishantering
 • Incidentrapportering
 • Information och ansvar
 • Naturvård
 • Olycksberedskap
 • Riskhantering
 • Särskilda händelser och rutiner

QAP

QAP är vår kvalitetsmodell för aktivitetsplanering. I QAP ligger en anpassad modell för riskhantering framtagen för outdoor samt en kvalitetssäkring av informationsflödet till kunderna.

Avancerad sjukvård

 • Hjärt- och lungräddning
 • Hjärtstartare
 • Luftvägsstopp
 • Första omhändertagande enligt L-CABCDE
 • De vanligaste sjukdomsfallen
 • Ledarskap vid olycka

Olycksberedskap

 • Infrastruktur
 • Samhällets resurser
 • Riskmedvetenhet
 • Utrustning

Marknadsföring

 • Grundläggande marknadsföring
 • Konkurrentanalys
 • Målgruppsanalyser
 • Paketering
 • Säljpitch

Naturvård

 • Lagstiftningar
 • Skyddade naturområden
 • Vett och etikett – tips och råd

Nivå och förkunskapskrav

Detta är en förmågeutbildning som kombinerar grund och fördjupning. Förkunskapskrav är kunskap om karta och kompass.

Längd

6 eller 7 dagar. Antingen som två helger med hemuppgift mellan eller som en hel vecka.

Plats

De flesta tillfällen genomförs på Kullaberg

Detta ingår

Kursmaterial
Karta
Profiltröja
Preparednesbuff

Utdrag ur litteratur som ligger till grund för utbildningens innehåll:

 

Outdoor leadership – theory and practice, Bruce Martin

Risk management in outdoor and adventure programs, Aram Attarian, 2013

Vägledning till systematiskt säkerhetsarbete för konsumenttjänster, Komsumentverket, 2009

Friluftssäkerhet, Räddningsverket, 2007

Säkerhetsguide för event, MSB,  2011

Culpaansvar vid kommersiella friluftstjänster, Westlin, 2006

Säkerhetsmedvetande – en förutsättning för säkerhetbeteende, Enander, A. & Johansson, A., 1999

Kvalitetsmodeller

Denna utbildning bygger på följande kvalitetsmodeller:

PHAST – Phase Training.

Uppbyggnaden av utbildningen följer en systematiskt modell för urval av pedagogiska modeller och innehåll. Se www.phast.se 

ICM – Incident and crisis management.

En modell för översyn och uppbyggnad av systematiskt säkerhetsarbete.

QAP – Quality in activity planning.

En modell för systematisk riskhantering och kvalitetssäkrat informationsflöde gentemot deltagarna.

SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Nordic Preparedness är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF, vilket medför att vi följer deras kvalitetsmodeller.

ERC– European Resuscitation Counsil

ERC är europeiska standardiseringen för första hjälpen, vilket bygger på aktuell forskning. Vi tillämpar ERC:s riktlinjer.

HLR-rådet – Svenska organisationen för hjärt- och lungräddning

HLR-rådet är den svenska instansen för kvalitetssäkras hjärt- och lungräddning (HLR). Vi följer HLR-rådets standarder för HLR.