Vi är noga med att vårt arbete håller hög kvalitet För att uppnå detta har vi valt att knyta oss till följande kvalitetsmodeller i vårt arbete:

 

SAUF, Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag, är branschorganisationen för företag som bedriver kompetensutveckling. Nordic Preparedness är medlem i SAUF, vilket innebär att vi lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på. Detta är en trygghet och kvalitetsgaranti för dig som kund. För kontroll av auktorisation och revision samarbetar SAUF med Bureau Veritas.

 

ERC är den europeiska standarden för första hjälpen. ERC anpassar de internationella riktlinjerna utifrån europeiska förutsättningar. All standardisering bygger på aktuell forskning och beprövade metoder. Vi tillämpar ERC:s metoder för första hjälpen.

HLR-rådet är den svenska organisationen för hjärt- och lungräddning. Vi använder oss av nationella riktlinjer i HLR-utbildning.

 

Våra egna modeller

Vi har även utvecklat tre modeller som syftar till att kvalitetssäkra olika delar av vårt arbete. Här beskrivs de tre  modellerna.

 

Phast är en pedagogisk modell för uppbyggnad av utbildning. Genom en systematisk genomgång av önskvärda mål ges utbildaren ett stöd i prioritering av utbildningsinnehåll i förhållande till den tid som avsätts. PHAST ger även verktyg för att bygga en utvärdering kopplade till mål och nyckeltal. Läs mer om PHAST här!

 

QAP-modellen bygger på en planeringstrappa inför planering av aktivitet. Trappan är indelad i sex steg och är skapt för att göra det så enkelt som möjligt för ledaren att planera sin aktivitet utifrån deltagarnas förutsättningar, att få en uppfattning om riskbilden och att få ett kontinuerligt och genomtäntk informationsflöde till kunden.

Modellen är anpassad för att direkt kunna användas i de flesta outdoorverksamheter. Riskanalyser stärker ledare och organisation, och gör även att aktiviteterna blir genomarbetade på ett sätt som annars är svårt att uppnå.

I utbildningen till certifierad Outdoorledare ligger QAP som grund.

 

 

ICM bygger på en systematiskt genomgång av komponenter i det systematiska säkerhetsarbetet. Till de olika blocken finns en struktur med frågeställningar som utgör stöd vid översynen. Till dessa frågeställningar kopplas efter uppstartsmötet fler frågestälningar utifrån den aktuella organisationens verksamhet.

Att vara ett ICM-godkänt event är en kvalitetsstämpel för er och för deltagarna. Genom att uppfylla kraven för ett fullvärdigt ICM-arbete visar er organisation att ni värdesätter kundernas och medarbetarnas trygghet och säkerhet. Stämpeln kan användas på er webb, i informationsmaterial och på kläder. Läs mer om att bli ICM-godkänd här!