ICM – Incident and Crisis Management

ICM är ett kvalitetsledningsledningssystem för systematiskt säkerhetsarbete som är anpassat för tävlingar och utelivsverksamhet. Modellen är sprungen ur många års erfarenhet av riskanalyser och och strategiskt säkerhetsarbete och syftar till att verka som ett verktyg för att kunna göra översyn av en organisations arbete med säkerhet.

Syfte

Ett systematiskt säkerhetsarbete syftar till att:

–Förebygga olyckor och hantera risker

–Milda konsekvensen av de olyckor som ändå sker.

–Mana till självkritik, ödmjukhet, lärande och förbättring

ICM bygger på en gemensam grund, dock med anpassning för aktuell verksamhet. Utifrån ambitionerna och målsättningarna skapas en anpassning utifrån aktuell verksamhet.

ICM syftar till att skapa ett enkelt verktyg för att göra en revision på det egna arbetet samt underlätta uppbyggnad av ett systematiskt säkerhetsarbete.

ICM syftar även till att tydliggöra det ansvar som arrangören har och skapa en planering för att kunna uppfylla ansvaret. I en ansvarsfråga där en arrangör ställs till svars för en inträffad olycka så kommer dokumentationen kopplat till det förebyggande säkerhetsarbetet vara avgörande för hur väl arrangören kommer bedömas ha gjort allt som den ska. I ICM inventeras således även behövlig dokumentation med utgångspunkt i de satta målsättningarna.

Innehåll

Systematik

Modellen bygger på sex olika block som processas med stöd i tydliga målsättningar och behövlig dokumentation och rutiner. Genom en tydlig systematik ges de ansvariga genom modellen möjlighet att bygga upp ett välfungerande säkerhetsarbete.

Målsättningar inom säkerhet för deltagarna

En stor och grundläggande del i modellen är att tydliggöra ambitionsnivåerna / målsättningarna med de olika delarna i det systematiskt säkerhetsarbetet. En bra målsättning bör väva samman följande fyra delar:

  • Ambitionsnivåer, reglementen och lutlur inom organisationen
  • Lagstiftning inom området
  • Faktabaserade beslutsprocesser
  • Erfarenhet och sakkunskap

Avgränsningar

Modellen har sin drivkraft i säkerhet kopplat till deltagare och kunder. Även om flera av delarna med fördel vävs in i arbetsmiljöarbetet så ersätter ett fullgott ICM-arbete inte behovet av att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Bli ICM-godkänd arrangör!

Bli ICM-godkänd arrangör! Genom att uppfylla de riktlinjer som sätts inom ICM kan du som arrangör bli ICM-godkänd. Läs mer här!